Algemene Leveringsvoorwaarden


Belindada Print- & Webdesign
Prinses Irenelaan 4
4002 AR TIEL

 

BTW NL169821535B01
KvK 11062428
Rabobank 11.23.52.944

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Belindada de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

1. ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor alle advies-, ontwerp- en ontwikkelopdrachten (hierna diensten genoemd) tussen Belindada en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. GRONDSLAG OFFERTES
Offertes van Belindada zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project in casu de opdracht heeft verstrekt. Belindada zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ingeval van grafisch ontwerp en advisering heeft deze verplichting het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKERS
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle materialen die Belindada nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Belindada betrokken (zullen) zijn.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING
Belindada behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk, derden te betrekken of in te schakelen bij de opdrachtuitvoering. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

5. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, e.d. die voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
Bij opdrachten met een geschatte doorlooptijd van meer dan 21 dagen hanteert Belindada (na akkoord van de offerte) een vooruitbetaling door opdrachtgever van max 50% van de opdrachtsom. Betaling dient te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Belindada met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Belindada dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Belindada de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Belindada worden beïnvloed door allerlei factoren. Zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie die Belindada verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Belindada kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds als bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Belindada aangegane verplichting.

10. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Belindada vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. Belindada mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Belindada behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11. VERTROUWELIJKHEID
Belindada is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Belindada zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Belindada is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Belindada van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop op het moment van opdrachtverstrekking mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het totaalbedrag van de door opdrachtgever akkoord verklaarde offerte welke betrekking heeft op de te verrichte werkzaamheden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin
dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. RECHTSGELDIGHEID
In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Belindada en opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Belindada is gevestigd.

Print PDF Tell-a-friend Contact